Economie en Management & organisatie   Afbeeldingen  


Bestellen

Informatie
 • 10 onderwerpen in video's uitgelegd.

 • 10 Worddocumenten

 • Versie 1.0

 • Versie 1.0: geen docent meer in beeld

 • Single - user versie: euro 59,95

 • Netwerk versie: euro 595,00

 • Doelgroepen: divers

Voorbeelden

onderwerp:

Economie 1,2 totaalvak HAVO

ONDERDEEL 1: PRODUCTIE

 • Over schaarse goederen
 • Over toegevoegde waarde
 • Over arbeidsaanbod en -vraag
 • Over soorten investeringen
 • Over de balans en de resultatenrekening
 • Over kosten - en opbrengstenfuncties (symbolen)
 • Over het break even punt
 • Over de collectieve sector en de collectieve lasten
 • Over de collectieve uitgaven
 • Over sociale zekerheid
 • Over het financieringssaldo en de staatsschuld
 • Over directe belastingen
 • Over indirecte belastingen
 • Over internationale handel
 • Over de economische kringloop
 • Over structuur en conjunctuur
 • Over nominale en reële ontwikkelingen

ONDERDEEL 2: MARKTEN

 • Over de ceteris paribus voorwaarde
 • Over de prijselasticiteit van de vraag
 • Over marktvormen
 • Over winstberekening bij bedrijven
 • Over een monopolist
 • Over minimumprijzen en maximumprijzen
 • Over economische politiek

ONDERDEEL 3: GELD EN BANKEN

 • Over de primaire en secundaire banken
 • Over de geldhoeveelheid (M3)
 • Over de vermogensmarkt en rente
 • Over monetaire politiek
 • Over inflatie
 • Over de betalingsbalans
 • Over de valutamarkt
 • Over de relatie tussen betalingsbalans en (stabiele) wisselkoersen

ONDERDEEL 4: ARBEID

 • Over werkloosheid
 • Over loonstijgingen
 • Over de arbeidsmarkt

ONDERDEEL 5: INKOMENS

 • Over de inkomensverdeling

Economie 1,2 Totaalvak VWO

ONDERDEEL 1: PRODUCTIE

 • Over schaarse goederen
 • Over de toegevoegde waarde
 • Over het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag
 • Over soorten investeringen
 • Over de balans en de resultatenrekening
 • Over kosten - en opbrengstenfuncties (symbolen)
 • Over het B.E.P.
 • Over de collectieve sector en de collectieve lasten
 • Over de collectieve uitgaven
 • Over directe belastingen
 • Over indirecte belastingen
 • Over het financieringssaldo en staatsschuld
 • Over internationale handel
 • Over de economische kringloop
 • Over nominale en reële ontwikkelingen
 • Over het Keynesiaanse model (conjunctuur en structuur)
 • Over het multipliereffect
 • Over inverdieneffecten

ONDERDEEL 2: MARKTEN

 • Over de ceteris paribus voorwaarde
 • Over elasticiteiten
 • Over Engelkrommen en inkomenselasticiteit
 • Over de marktvormen
 • Over omzet, kosten en winst
 • Over winstberekening bij bedrijven
 • Over een monopolist
 • Over wiskundige toepassingen in de economie
 • Over minimumprijzen en maximumprijzen
 • Over heffingen en subsidies
 • Over economische politiek

ONDERDEEL 3: GELD EN BANKEN

 • Over primaire en secundaire banken
 • Over de geldhoeveelheid en een bankbalans
 • Over M3
 • Over de vermogensmarkt en rente
 • Over obligaties
 • Over monetaire politiek
 • Over inflatie
 • Over de betalingsbalans
 • Over de valutamarkt
 • Over de relatie tussen betalingsbalans, valutamarkt en wisselkoersen
 • Over internationale kengetallen

ONDERDEEL 4: ARBEID

 • Over de arbeidsmarkt
 • Over werkloosheid
 • Over loonstijgingen

ONDERDEEL 5:INKOMENS

 • Over de inkomensverdeling
 • Over de sociale zekerheid

  Management & Organisatie HAVO / VWO

  MODULE 1: PLANNING

 • Over Planning in een bedrijf
 • Over Rechtsvormen

  MODULE 2: FORMULEREN VAN BELEID

  • Over Personeelsbeleid
  • Over Interestberekeningen
  • Over Vermogensmarkt
  • Over Obligaties en Aandelen
  • Over Winstverdeling
  • Over Annuïteiten
  • Over Marketing

  MODULE 3: UITVOEREN VAN BELEID

  • Over Economische en Technische voorraad
  • Over BTW
  • Over Brutowinstopslag en -marge
  • Over Kostprijs, V.V.P. en Consumentenprijs
  • Over Begrotingen: Liquiditeits- en Resultatenbegroting.
  • Over Break even punt en Dekkingsbijdrage
  • Over Investeringselectie
  • Over Primitieve en Verfijnde Opslagmethode
  • Over kostprijsberekening bij homogene massaproductie

  MODULE 4: INFORMATIEVOORZIENING

  • Over Balans
  • Over Afschrijvingen
  • Over FIFO en LIFO
  • Over Prijs- en Efficiencyverschillen / Bezettingsresultaten
  • Over het verkoopresultaat, het budgetresultaat en het bedrijfsresultaat bij een handelsonderneming

  MODULE 5: EVALUATIE

  • Over Kengetallen
  • Over Rentabiliteit en Hefboomeffect

  BIJLAGE:

  • Over Organogrammen
  Bestellen van de EC en M&O CD.
 •